Kobe (Akashi) Japan: Akashi Kaikyo Bridge 2016

The Akashi Kaikyo Bridge is the longest suspension bridge in the world at four kilometers. 

DCIM100GOPROGOPR0837.

DCIM100GOPROGOPR0838.

DCIM100GOPROGOPR0839.

DCIM100GOPROGOPR0840.

DCIM100GOPROGOPR0846.

DCIM100GOPROGOPR0848.

DCIM100GOPROGOPR0849.

image image image imageimage image imageimage image image image image image image image image image

30mar16. Akashi, Kobe, Japan.