AMAGASAKI, JAPAN: BIKES, FLOWERS & GRAFFITI

IMG_2646 IMG_2647 IMG_2648 IMG_2651

IMG_2660 IMG_2661

DCIM100GOPROGOPR1849.

DCIM100GOPROGOPR1845.

DCIM100GOPROGOPR1843.

DCIM100GOPROGOPR1842.

IMG_2670 IMG_2671 IMG_2672 IMG_2681 IMG_2708 IMG_2695

IMG_2720 IMG_2686 IMG_2700 IMG_2699 IMG_2688 IMG_2687

IMG_2658 IMG_2659

DCIM100GOPROGOPR1846.

IMG_2706 IMG_2702

9jun16. Amagasaki, Japan.

One thought on “AMAGASAKI, JAPAN: BIKES, FLOWERS & GRAFFITI

Leave a Reply