NARVA, ESTONIA 🇪🇪: AUTUMNAL SUNSHINE

“̲I̲ ̲c̲a̲n̲n̲o̲t̲ ̲e̲n̲d̲u̲r̲e̲ ̲t̲o̲ ̲w̲a̲s̲t̲e̲ ̲a̲n̲y̲t̲h̲i̲n̲g̲ ̲s̲o̲ ̲p̲r̲e̲c̲i̲o̲u̲s̲ ̲a̲s̲ ̲a̲u̲t̲u̲m̲n̲a̲l̲ ̲s̲u̲n̲s̲h̲i̲n̲e̲ ̲b̲y̲ ̲s̲t̲a̲y̲i̲n̲g̲ ̲i̲n̲ ̲t̲h̲e̲ ̲h̲o̲u̲s̲e̲.̲”̲
̲
̲[̲N̲o̲t̲e̲b̲o̲o̲k̲,̲ ̲O̲c̲t̲.̲ ̲1̲0̲,̲ ̲1̲8̲4̲2̲]̲
̲―̲ ̲N̲a̲t̲h̲a̲n̲i̲e̲l̲ ̲H̲a̲w̲t̲h̲o̲r̲n̲e̲
̲.̲
̲N̲a̲r̲v̲a̲,̲ ̲E̲s̲t̲o̲n̲i̲a̲ ̲�̲�̲�̲�̲ ̲
̲o̲c̲t̲o̲b̲e̲r̲2̲1̲

MT. KOYA, JAPAN: KOYASAN ~ AUTUMNAL SUNSHINE

“I cannot endure to waste anything so precious as autumnal sunshine by staying in the house.” [Notebook, Oct. 10, 1842]”
Nathaniel Hawthorne

koya 239 koya 060 koya 225 koya 233 koya 226 koya 244 koya 227 koya 232 koya 229 koya 235 koya 230 koya 231 koya 254 koya 256 koya 25811nov14. Mt. Koya, Japan.