COCOA BEACH, FLORIDA STREETART: MIAMI LEGEND, ATOMIKO’S “HAPPY ORANGE!”

August 2020. Downtown Cocoa Beach, Florida.