KOBE, JAPAN STREET ART: BRUCE LEE by JAHA

psa 055 hg 046nov14. Kobe & Osaka, Japan.