KOBE, JAPAN STREET ART: WHO IS JOHN GALT? by JAHA

hj 015nov14. Kobe, Japan.