MT. KOYA (KOYASAN), JAPAN: THE YEAR’S LAST, LOVELIEST SMILE

“Autumn…the year’s last, loveliest smile.” ― William Cullen Bryant

koya 051 koya 050 koya 018 koya 224 koya 056 koya 160 koya 059 koya 217 koya 063 koya 218 koya 219 koya 220 koya 055 koya 047 koya 221 koya 222 koya 22311nov14. Mt. Koya, Japan.

2 thoughts on “MT. KOYA (KOYASAN), JAPAN: THE YEAR’S LAST, LOVELIEST SMILE

Leave a Reply