KOBE, JAPAN IMAGES: SANNOMIYA TRAIN PLATFORM

Early morning commuters:

canta 001 canta 027 canta 003 canta 008 canta 009 canta 017 canta 010 canta 012 canta 019 canta 013 canta 015 canta 022 canta 026 canta 023 canta 006

5nov14. Sannomiya, Kobe, Japan.

3 thoughts on “KOBE, JAPAN IMAGES: SANNOMIYA TRAIN PLATFORM

Leave a Reply