KOBE, JAPAN: KITANO TENMAN SHRINE

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

6may14. Kitano, Kobe, Japan.

2 thoughts on “KOBE, JAPAN: KITANO TENMAN SHRINE

Leave a Reply